Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:50 28/09/2019  

Thời khóa biểu mới áp dụng từ Thứ hai (30/9/2019)


Từ Thứ hai (30/9/2019) thời khóa biểu có sự thay đổi, quý thầy cô giáo và học sinh chú ý theo dõi thực hiện. Qúy thầy cô và các em xem chi tiết ở file đính kèm dưới đây (kéo chuột xuống phía dưới)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TỐ HỮU

THỜI KHÓA BIỂU DẠY VÀ HỌC CHÍNH THỨC  KHỐI SÁNG
 HKI NĂM HỌC 2019-2020 _ÁP DỤNG TỪ TUẦN 7 (Thứ hai 30/09/2019)

HỌC KỲ I

Ngày

Tiết

11B1

11B2

11B3

12B1

12B2

12B3

12B4

12B5

12B6

Thứ 2

1

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

2

GDCD - BìnhCD

VĂN - ThúyV

LÝ - Chính

SINH - Cường

TIN - Thu

TOÁN - ThúyT

ĐỊA - Oanh

SỬ - Long

ANH - Ánh

3

VĂN - ThúyV

HÓA - Phú

TOÁN - Hiền

LÝ - Chính

GDCD - Nguyệt

TOÁN - ThúyT

ANH - Ánh

SINH - Vũ

SỬ - Long

4

VĂN - ThúyV

HÓA - Phú

GDCD - Nguyệt

VĂN - Quý

SINH - Cường

TIN - Thu

SINH - Vũ

ANH - Ánh

VĂN - Linh

5

TOÁN - ThúyT

SINH - Cường

VĂN - Anh

VĂN - Quý

LÝ - Chính

HÓA - Phú

SỬ - Long

ANH - Ánh

SINH - Vũ

Thứ 3

1

LÝ - Phước

ANH - HàAV

CN - Hồng

ANH - Hằng

TOÁN - Hòa

SINH - Cường

VĂN - ThúyV

TIN - NgọcT

HÓA - Lưu

2

CN - Hồng

VĂN - ThúyV

ANH - HàAV

SINH - Cường

TOÁN - Hòa

ANH - Hằng

TOÁN - LiễuT

LÝ - Phước

TIN - NgọcT

3

TIN - NgọcT

ANH - HàAV

TOÁN - Hiền

HÓA - Lưu

ANH - Hằng

SỬ - HàSử

LÝ - Phước

TOÁN - LiễuT

TOÁN - Hòa

4

SỬ - HàSử

TOÁN - Khiêm

TOÁN - Hiền

ANH - Hằng

HÓA - Lưu

VĂN - ThúyV

CN - Hồng

TOÁN - LiễuT

TOÁN - Hòa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

1

HÓA - Phú

LÝ - Phước

ANH - HàAV

CN - Hồng

TOÁN - Hòa

ANH - Hằng

TIN - Thu

TOÁN - LiễuT

ĐỊA - Oanh

2

ANH - HàAV

TOÁN - Khiêm

HÓA - Phú

TIN - Thu

TOÁN - Hòa

ANH - Hằng

VĂN - ThúyV

CN - Hồng

LÝ - Phước

3

VĂN - ThúyV

TOÁN - Khiêm

VĂN - Anh

TOÁN - Vượng

ANH - Hằng

SỬ - HàSử

TOÁN - LiễuT

LÝ - Phước

TOÁN - Hòa

4

LÝ - Phước

CN - Hồng

VĂN - Anh

TOÁN - Vượng

SỬ - HàSử

VĂN - ThúyV

TOÁN - LiễuT

HÓA - Phú

TOÁN - Hòa

5

 

 

 

SỬ - HàSử

ANH - Hằng

VĂN - ThúyV

HÓA - Phú

TOÁN - LiễuT

CN - Hồng

Thứ 5

1

TOÁN - ThúyT

LÝ - Phước

HÓA - Phú

SỬ - HàSử

ĐỊA - Lành

ANH - Hằng

ANH - Ánh

TIN - NgọcT

VĂN - Linh

2

TOÁN - ThúyT

VĂN - ThúyV

TIN - NgọcT

GDCD - Nguyệt

SỬ - HàSử

ĐỊA - Lành

ANH - Ánh

HÓA - Phú

VĂN - Linh

3

VĂN - ThúyV

HÓA - Phú

SỬ - HàSử

ĐỊA - Lành

ANH - Hằng

GDCD - Nguyệt

LÝ - Phước

VĂN - Linh

ANH - Ánh

4

HÓA - Phú

LÝ - Phước

VĂN - Anh

ANH - Hằng

VĂN - Quý

TOÁN - ThúyT

VĂN - ThúyV

VĂN - Linh

ANH - Ánh

5

HÓA - Phú

SỬ - HàSử

VĂN - Anh

ANH - Hằng

VĂN - Quý

TOÁN - ThúyT

VĂN - ThúyV

ANH - Ánh

GDCD - Nguyệt

Thứ 6

1

ANH - HàAV

TIN - NgọcT

TOÁN - Hiền

TOÁN - Vượng

VĂN - Quý

VĂN - ThúyV

HÓA - Phú

VĂN - Linh

ANH - Ánh

2

VĂN - ThúyV

ANH - HàAV

TOÁN - Hiền

VĂN - Quý

LÝ - Chính

HÓA - Phú

TOÁN - LiễuT

VĂN - Linh

TIN - NgọcT

3

ANH - HàAV

VĂN - ThúyV

HÓA - Phú

VĂN - Quý

CN - Hồng

LÝ - Chính

TOÁN - LiễuT

ANH - Ánh

LÝ - Phước

4

LÝ - Phước

VĂN - ThúyV

ANH - HàAV

LÝ - Chính

VĂN - Quý

CN - Hồng

ANH - Ánh

TOÁN - LiễuT

VĂN - Linh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

1

SINH - Cường

GDCD - BìnhCD

LÝ - Chính

TIN - Thu

HÓA - Lưu

TOÁN - ThúyT

SINH - Vũ

ĐỊA - Oanh

TOÁN - Hòa

2

ĐỊA - Oanh

TOÁN - Khiêm

LÝ - Chính

HÓA - Lưu

TOÁN - Hòa

SINH - Cường

TIN - Thu

SINH - Vũ

SỬ - Long

3

TOÁN - ThúyT

TOÁN - Khiêm

ĐỊA - Oanh

TOÁN - Vượng

SINH - Cường

TIN - Thu

SỬ - Long

GDCD - Nguyệt

HÓA - Lưu

4

TOÁN - ThúyT

ĐỊA - Oanh

SINH - Cường

TOÁN - Vượng

TIN - Thu

LÝ - Chính

GDCD - Nguyệt

SỬ - Long

SINH - Vũ

5

SHL - BìnhCD

SHL - Cường

SHL - Nguyệt

SHL - Vượng

SHL - Quang

SHL - ThúyT

SHL - Oanh

SHL - Khanh

SHL - Vũ

  

  

TRƯỜNG THPT TỐ HỮU

THỜI KHÓA BIỂU DẠY VÀ HỌC CHÍNH THỨC  KHỐI CHIỀU
 HKI NĂM HỌC 2019-2020 _ÁP DỤNG TỪ TUẦN 7 (Thứ hai 30/09/2019)

HỌC KỲ I

Ngày

Tiết

10B1

10B2

10B3

10B4

10B5

10B6

11B4

11B5

11B6

Thứ 2

1

TIN - HạnhTin

VĂN - Linh

VĂN - Quý

HÓA - Phú

VĂN - Anh

LÝ - Xuân

ANH - Ánh

VĂN - Mỹ

GDCD - Nguyệt

2

ANH - Ánh

VĂN - Linh

TIN - Thu

VĂN - Quý

VĂN - Anh

HÓA - Phú

GDCD - Nguyệt

SỬ - HàSử

LÝ - Toản

3

ANH - Ánh

TIN - Thu

VĂN - Quý

TIN - HạnhTin

ĐỊA - Lành

CN - Tâm

SỬ - HàSử

GDCD - Nguyệt

VĂN - Mỹ

4

LÝ - LiễuL

SINH - Quy

CN - Tâm

VĂN - Quý

SỬ - HàSử

ĐỊA - Lành

VĂN - Mỹ

LÝ - Toản

TIN - HạnhTin

5

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

CHAOCO

Thứ 3

1

HÓA - Lưu

CN - Tâm

ANH - HàAV

ĐỊA - Lành

LÝ - Thông

SỬ - HàSử

TOÁN - LiễuT

VĂN - Mỹ

ANH - Hằng

2

TOÁN - Hòa

ANH - HàAV

HÓA - Lưu

CN - Tâm

LÝ - Thông

ANH - Phúc

TOÁN - LiễuT

VĂN - Mỹ

SỬ - HàSử

3

TOÁN - Hòa

TOÁN - Khiêm

TOÁN - Hiền

TIN - HạnhTin

ANH - Phúc

ĐỊA - Lành

HÓA - Lưu

ANH - Hằng

VĂN - Mỹ

4

VĂN - Linh

TOÁN - Khiêm

GDCD - BìnhCD

TOÁN - Hiền

ĐỊA - Lành

TOÁN - Hùng

HÓA - Lưu

ANH - Hằng

VĂN - Mỹ

5

VĂN - Linh

GDCD - BìnhCD

ĐỊA - Lành

TOÁN - Hiền

ANH - Phúc

TOÁN - Hùng

TIN - HạnhTin

TOÁN - Khiêm

HÓA - Lưu

Thứ 4

1

TOÁN - Hòa

ANH - HàAV

LÝ - Toản

SINH - Quy

ANH - Phúc

VĂN - Anh

VĂN - Mỹ

TOÁN - Khiêm

TOÁN - LiễuT

2

TOÁN - Hòa

ANH - HàAV

LÝ - Toản

ANH - Phúc

SINH - Quy

VĂN - Anh

TOÁN - LiễuT

TOÁN - Khiêm

VĂN - Mỹ

3

CN - Tâm

LÝ - LiễuL

ANH - HàAV

ANH - Phúc

VĂN - Anh

SINH - Quy

VĂN - Mỹ

ĐỊA - Oanh

ANH - Hằng

4

LÝ - LiễuL

TOÁN - Khiêm

ANH - HàAV

LÝ - Toản

VĂN - Anh

ANH - Phúc

TOÁN - LiễuT

ANH - Hằng

ĐỊA - Oanh

5

LÝ - LiễuL

TOÁN - Khiêm

SINH - Quy

LÝ - Toản

CN - Tâm

ANH - Phúc

ĐỊA - Oanh

VĂN - Mỹ

ANH - Hằng

Thứ 5

1

ĐỊA - Lành

LÝ - LiễuL

HÓA - Lưu

VĂN - Quý

HÓA - Phú

LÝ - Xuân

ANH - Ánh

LÝ - Toản

TOÁN - LiễuT

2

ANH - Ánh

ĐỊA - Lành

LÝ - Toản

VĂN - Quý

HÓA - Phú

LÝ - Xuân

LÝ - LiễuL

HÓA - Lưu

TOÁN - LiễuT

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1

HÓA - Lưu

ANH - HàAV

ĐỊA - Lành

HÓA - Phú

TOÁN - Vượng

VĂN - Anh

ANH - Ánh

VĂN - Mỹ

TOÁN - LiễuT

2

VĂN - Linh

ĐỊA - Lành

ANH - HàAV

ANH - Phúc

TOÁN - Vượng

VĂN - Anh

TOÁN - LiễuT

HÓA - Lưu

VĂN - Mỹ

3

VĂN - Linh

HÓA - Lưu

VĂN - Quý

ANH - Phúc

TIN - HạnhTin

HÓA - Phú

VĂN - Mỹ

CN - Hồng

TOÁN - LiễuT

4

ĐỊA - Lành

VĂN - Linh

VĂN - Quý

TOÁN - Hiền

ANH - Phúc

TIN - HạnhTin

VĂN - Mỹ

HÓA - Lưu

CN - Hồng

5

 

VĂN - Linh

TOÁN - Hiền

ĐỊA - Lành

LÝ - Thông

ANH - Phúc

CN - Hồng

TIN - HạnhTin

HÓA - Lưu

Thứ 7

1

GDCD - BìnhCD

HÓA - Lưu

TOÁN - Hiền

SỬ - Long

TIN - HạnhTin

TOÁN - Hùng

LÝ - LiễuL

TOÁN - Khiêm

LÝ - Toản

2

TIN - HạnhTin

SỬ - Long

TOÁN - Hiền

LÝ - Toản

GDCD - BìnhCD

TOÁN - Hùng

SINH - Vũ

TOÁN - Khiêm

HÓA - Lưu

3

SINH - Quy

TIN - Thu

SỬ - Long

GDCD - BìnhCD

TOÁN - Vượng

TIN - HạnhTin

LÝ - LiễuL

SINH - Vũ

LÝ - Toản

4

SỬ - Long

LÝ - LiễuL

TIN - Thu

TOÁN - Hiền

TOÁN - Vượng

GDCD - BìnhCD

HÓA - Lưu

LÝ - Toản

SINH - Vũ

5

SHL - LiễuL

SHL - Thu

SHL - Toản

SHL - Tâm

SHL - BìnhTD

SHL - Quy

SHL - Đại

SHL - HạnhTin

SHL - HàSử

Tải file

Số lượt xem : 488

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác