Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 16:16 14/06/2020  

Thời khóa biểu của Khối sáng áp dụng từ 15/6/2020


Từ Tuân học 44 (từ 15/6/2020) thời khóa biểu của Khối sáng có sự thay đổi (vì hai môn học Công nghệ và môn Tin học của lớp 12 đã hoàn thành chương trình), TKB của khối Chiều không thay đổi. Qúy thầy cô và học sinh chú ý theo dõi thực hiện.

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

TRƯỜNG THPT TỐ HỮU THỜI KHÓA BIỂU DẠY VÀ HỌC CHÍNH THỨC  KHỐI SÁNG
 HKII- NĂM HỌC 2019-2020 _ÁP DỤNG TỪ NGÀY THỨ HAI,  15/6/2020
(Có một số điều chỉnh ở một số GV có làm dấu tô đậm)
HỌC KỲ II
                     
Ngày Tiết 11B1 11B2 11B3 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 SINH - Cường SỬ - Long SINH - Vũ TOÁN - Vượng VĂN - Quý SỬ - HàSử ĐỊA - Oanh GDCD - Nguyệt VĂN - Linh
3 SỬ - Long GDCD - BìnhCD TOÁN - Hiền TOÁN - Vượng VĂN - Quý TOÁN - ThúyT GDCD - Nguyệt ĐỊA - Oanh VĂN - Linh
4 ĐỊA - Oanh SINH - Cường SỬ - Long VĂN - Quý SỬ - HàSử TOÁN - ThúyT VĂN - Linh HÓA - Phú GDCD - Nguyệt
5 TOÁN - ThúyT ĐỊA - Oanh TOÁN - Hiền VĂN - Quý LÝ - Chính HÓA - Phú VĂN - Linh SỬ - Long SỬ - Long
Thứ 3 1 TIN - NgọcT HÓA - Loan TOÁN - Hiền SỬ - HàSử HÓA - Lưu ANH - HàAV LÝ - Phước SỬ - Long VĂN - Linh
2 SỬ - Long ANH - Phúc TOÁN - Hiền ĐỊA - Lành SỬ - HàSử LÝ - Phước ANH - HàAV VĂN - Linh HÓA - Lưu
3 GDCD - BìnhCD LÝ - Phước ANH - Phúc HÓA - Lưu ANH - HàAV SỬ - HàSử TOÁN - Khiêm VĂN - Linh ĐỊA - Lành
4 CN - Hồng ANH - Phúc HÓA - Loan SỬ - HàSử ANH - HàAV ĐỊA - Lành TOÁN - Khiêm LÝ - Phước VĂN - Linh
5                  
Thứ 4 1 CN - Hồng TOÁN - Khiêm VĂN - Anh ANH - Hằng LÝ - Chính VĂN - Quý SINH - Vũ VĂN - Linh TOÁN - Hòa
2 LÝ - Phước CN - Hồng VĂN - Anh LÝ - Chính ĐỊA - Lành VĂN - Quý TOÁN - Khiêm ANH - Hằng TOÁN - Hòa
3 VĂN - Anh TOÁN - Khiêm CN - Hồng VĂN - Quý TOÁN - Hòa SINH - Vũ VĂN - Linh ANH - Hằng ĐỊA - Lành
4 VĂN - Anh HÓA - Loan SINH - Vũ VĂN - Quý TOÁN - Hòa ĐỊA - Lành VĂN - Linh LÝ - Phước ANH - Hằng
5 ANH - Anh AV LÝ - Phước HÓA - Loan            
Thứ 5 1 LÝ - Phước ANH - Phúc TIN - NgọcT LÝ - Chính VĂN - Quý HÓA - Phú ANH - HàAV VĂN - Linh ANH - Hằng
2 HÓA - Phú TIN - NgọcT ANH - Phúc ANH - Hằng VĂN - Quý TOÁN - ThúyT ANH - HàAV TOÁN - Vượng LÝ - Phước
3 TOÁN - ThúyT VĂN - Mỹ LÝ - Phước ANH - Hằng ANH - HàAV VĂN - Quý VĂN - Linh HÓA - Phú TOÁN - Hòa
4 TOÁN - ThúyT VĂN - Mỹ ANH - Phúc TOÁN - Vượng TOÁN - Hòa ANH - HàAV HÓA - Phú VĂN - Linh ANH - Hằng
5                  
Thứ 6 1 TIN - NgọcT CN - Hồng LÝ - Phước TOÁN - Vượng ANH - HàAV VĂN - Quý HÓA - Phú ANH - Hằng TOÁN - Hòa
2 HÓA - Phú TIN - NgọcT SỬ - Long VĂN - Quý TOÁN - Hòa ANH - HàAV LÝ - Phước TOÁN - Vượng ANH - Hằng
3 ANH - Anh AV VĂN - Mỹ TIN - NgọcT ĐỊA - Lành TOÁN - Hòa ANH - HàAV SỬ - Long ANH - Hằng LÝ - Phước
4 ANH - Anh AV VĂN - Mỹ CN - Hồng ANH - Hằng ĐỊA - Lành LÝ - Phước ANH - HàAV TOÁN - Vượng TOÁN - Hòa
5                  
Thứ 7 1 TOÁN - ThúyT SINH - Cường VĂN - Anh HÓA - Lưu VĂN - Quý GDCD - Nguyệt TOÁN - Khiêm TOÁN - Vượng VĂN - Linh
2 VĂN - Anh SỬ - Long ĐỊA - Oanh SINH - Cường GDCD - Nguyệt VĂN - Quý TOÁN - Khiêm SINH - Vũ HÓA - Lưu
3 VĂN - Anh TOÁN - Khiêm GDCD - Nguyệt TOÁN - Vượng SINH - Cường TOÁN - ThúyT SỬ - Long ĐỊA - Oanh SINH - Vũ
4 SINH - Cường TOÁN - Khiêm VĂN - Anh GDCD - Nguyệt HÓA - Lưu TOÁN - ThúyT ĐỊA - Oanh TOÁN - Vượng SỬ - Long
5 SHL - BìnhCD SHL - Cường SHL - Nguyệt SHL - Vượng SHL - Quang SHL - ThúyT SHL - Oanh SHL - Khanh SHL - Vũ

-

TRƯỜNG THPT TỐ HỮU THỜI KHÓA BIỂU DẠY VÀ HỌC CHÍNH THỨC  KHỐI CHIỀU
 HKII- NĂM HỌC 2019-2020 _ÁP DỤNG TỪ NGÀY THỨ HAI, 11/5/2020
(Có một số điều chỉnh ở một số GV có làm dấu tô đậm)
HỌC KỲ II
Ngày Tiết 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 11B4 11B5 11B6
Thứ 2 1 LÝ - LiễuL TIN - Thu TOÁN - Hiền LÝ - Toản HÓA - Phú CN - Tâm TOÁN - ThúyT TIN - HạnhTin SỬ - HàSử
2 TIN - HạnhTin CN - Tâm TOÁN - Hiền TIN - Thu VĂN - Anh HÓA - Phú SỬ - HàSử SINH - Vũ LÝ - Toản
3 CN - Tâm LÝ - LiễuL LÝ - Toản HÓA - Phú TOÁN - Hiền TIN - HạnhTin TOÁN - ThúyT SỬ - HàSử SINH - Vũ
4 VĂN - Linh GDCD - BìnhCD CN - Tâm HÓA - Phú TOÁN - Hiền LÝ - LiễuL SINH - Thủy LÝ - Toản TIN - HạnhTin
5 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
Thứ 3 1 TOÁN - Hòa ANH - HàAV HÓA - Loan VĂN - Mỹ SỬ - Dũng VĂN - QuýHD CN - Hồng TOÁN - Khiêm ANH - Hằng
2 TOÁN - Hòa ANH - HàAV HÓA - Loan ANH - Phúc GDCD - BìnhCD ĐỊA - Lành HÓA - Lưu CN - Hồng VĂN - QuýHD
3 ANH - Hằng TOÁN - Hòa ANH - HàAV ANH - Phúc TOÁN - Hiền SỬ - Dũng VĂN - Mỹ TOÁN - Khiêm VĂN - QuýHD
4 VĂN - Linh HÓA - Loan GDCD - BìnhCD ĐỊA - Lành TOÁN - Hiền TOÁN - Hùng VĂN - Mỹ ANH - Hằng HÓA - Lưu
5 VĂN - Linh VĂN - QuýHD VĂN - Mỹ GDCD - BìnhCD ĐỊA - Lành TOÁN - Hùng ANH - Phúc HÓA - Lưu ANH - Hằng
Thứ 4 1 ANH - Hằng HÓA - Loan TIN - Thu CN - Tâm TIN - HạnhTin ANH - Anh AV SINH - Thủy VĂN - Mỹ TOÁN - Khiêm
2 ANH - Hằng SINH - Thủy HÓA - Loan TIN - Thu ANH - Anh AV TIN - HạnhTin ĐỊA - Oanh VĂN - Mỹ TOÁN - Khiêm
3 SINH - Thủy TOÁN - Hòa LÝ - Toản ANH - Phúc CN - Tâm VĂN - QuýHD TIN - HạnhTin TOÁN - Khiêm ĐỊA - Oanh
4 TIN - HạnhTin TOÁN - Hòa ANH - HàAV VĂN - Mỹ ANH - Anh AV VĂN - QuýHD CN - Hồng ANH - Hằng LÝ - Toản
5 TOÁN - Hòa HÓA - Loan ANH - HàAV VĂN - Mỹ LÝ - Toản ANH - Anh AV ANH - Phúc ĐỊA - Oanh CN - Hồng
Thứ 5 1 GDCD - BìnhCD VĂN - QuýHD VĂN - Mỹ SỬ - Dũng HÓA - Phú LÝ - LiễuL ANH - Phúc TIN - HạnhTin ANH - Hằng
2 SỬ - Dũng VĂN - QuýHD VĂN - Mỹ ANH - Phúc HÓA - Phú GDCD - BìnhCD LÝ - LiễuL ANH - Hằng TIN - HạnhTin
3                  
4                  
5                  
Thứ 6 1 HÓA - Lưu ANH - HàAV SỬ - Dũng CN - Tâm SINH - Thủy ANH - Anh AV TOÁN - ThúyT VĂN - Mỹ SỬ - HàSử
2 HÓA - Lưu ANH - HàAV SINH - Thủy TOÁN - Hiền CN - Tâm HÓA - Phú TOÁN - ThúyT SỬ - HàSử VĂN - QuýHD
3 ĐỊA - Lành TOÁN - Hòa ANH - HàAV SINH - Thủy SỬ - Dũng ANH - Anh AV SỬ - HàSử VĂN - Mỹ VĂN - QuýHD
4 TOÁN - Hòa SỬ - Dũng ĐỊA - Lành TOÁN - Hiền ANH - Anh AV HÓA - Phú VĂN - Mỹ CN - Hồng SINH - Vũ
5   ĐỊA - Lành TOÁN - Hiền HÓA - Phú ANH - Anh AV SỬ - Dũng VĂN - Mỹ SINH - Vũ CN - Hồng
Thứ 7 1 LÝ - LiễuL SỬ - Dũng CN - Tâm TOÁN - Hiền VĂN - Anh TOÁN - Hùng GDCD - Nguyệt TOÁN - Khiêm HÓA - Lưu
2 HÓA - Lưu CN - Tâm SỬ - Dũng TOÁN - Hiền VĂN - Anh TOÁN - Hùng LÝ - LiễuL LÝ - Toản TOÁN - Khiêm
3 SỬ - Dũng TIN - Thu TOÁN - Hiền LÝ - Toản TIN - HạnhTin CN - Tâm HÓA - Lưu GDCD - Nguyệt TOÁN - Khiêm
4 CN - Tâm LÝ - LiễuL TIN - Thu SỬ - Dũng LÝ - Toản SINH - Thủy TIN - HạnhTin HÓA - Lưu GDCD - Nguyệt
5 SHL - LiễuL SHL - Thu SHL - Toản SHL - Tâm SHL - Phương SHL - Thủy SHL - Đại SHL - HạnhTin SHL - HàSử

Số lượt xem : 139

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác