Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:11 25/01/2021  

KẾ HOẠCH V/v tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp Chủ đề tháng 01 và phổ biến pháp luật cho học sinh.

Được sự nhất trí Ban giám hiệu nhà trường THPT Tố Hữu, Ban Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp (HĐGDNGLL,HN) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường tổ chức buổi giáo dục ngoài giờ lên lớp Chủ đề: “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” và “Thanh niên với Pháp luật và chấp hành Pháp luật” với kế hoạch cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH
          V/v tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp Chủ đề tháng 01

và phổ biến pháp luật cho học sinh.

-

          - Thực hiện Công văn số 3142/ SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở GD&  ĐT về triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Công văn 2179/SGDĐT-GDTrH ngày 29/09/2020 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021 và Công văn số 2741/SGD&ĐT-CTTT-HSSV ngày 19/11/2020 về  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh năm học 2020 -2021;

- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của BGH về tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp và ngoại khoá nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh; 

Được sự nhất trí Ban giám hiệu nhà trường THPT Tố Hữu, Ban Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp (HĐGDNGLL,HN) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường tổ chức buổi giáo dục ngoài giờ lên lớp Chủ đề: “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”“Thanh niên với Pháp luật và chấp hành Pháp luật” với kế hoạch cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1.1. Mục đích

Nhằm cường hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc, văn hóa Huế, cũng như những giá trị tốt đẹp của nhân loại; nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình nhà trường và xã hội; bước đầu có ý thức định hướng nghề nghiệp; giúp học sinh xác định đúng thái độ và động cơ học tập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng học tập văn hóa trên tinh thần “Học tập hôm nay vì ngày mai lập nghiệp”;

          Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng cơ bản, tiếp tục phát triển các năng lực chủ yếu; củng cố và phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội; giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm sáng tạo, góp phần tích cực trong việc xây dựng văn hóa nhà trường tích cực, lành mạnh“trường học thân thiện, học sinh tích cực”; rèn luyện, phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực; nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật…”

1.2. Yêu cầu

Đây là một trong những hoạt động nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của năm học, vừa có tính chất thường xuyên, có tình đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục “Làm Người” cho học sinh hiện nay, đáp ứng yêu cầu của xã hội;

          Hoạt động GDNGLL, HN được tổ chức lồng ghép dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải bảo đảm đầy đủ, dạy đúng chương trình; luôn đổi mới phương thức hoạt động để gây hứng thú cho học sinh nhằm mang lại hiệu quả cao trên tinh thần giáo dục tốt kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh.

Học sinh các lớp tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật theo kế hoạch; mạnh dạn chia sẻ, bày tỏ ý kiến, thảo luận dưới sự điều khiển của ban tổ chức, của giáo viên chủ nhiệm (GVCN), giáo viên hướng dẫn; chấp hành tốt mọi phân công của Ban tổ chức và của giáo viên; tinh thần và thái độ tham gia của học sinh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp là một trong những cơ sở để xem xét, đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh;

Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân có liên quan tích cực phối hợp Ban giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp (GDNGLL,HN) và tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động GDNGLL,HN diễn ra đảm bảo đúng kế hoạch, mục đích đề ra.

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

            2.1. Đối với học sinh Khối 10

                 Hình thức tổ chức giáo dục: Tổ chức giáo dục tập trung toàn thể học sinh khối 10.

       Thời gian: Bắt đầu vào lúc 07h 30 ngày Thứ sáu ngày 29 tháng 01 năm 2021

       Địa điểm: Tại trường  THPT Tố Hữu

            2.2. Đối với học sinh Khối 11, 12

                Hình thức tổ chức giáo dục: Tổ chức theo lớp học;

      Thời gian: Trong tiết sinh hoạt tập thể ngày Thứ bảy ngày 30 tháng 01 năm 2021

      Địa điểm: Tại phòng học của lớp, dưới sự điều hành, tổ chức của GVCN.

      Ban giám hiệu, GVCN, Ban GDNGLL, HN tích cực lồng ghép thực hiện trong giờ chào cờ đầu tuần và trong các giờ sinh hoạt 15 phút đầu buổi, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

          III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

    3.1. Ban tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (đối với hình thức tổ chức tập trung vào Sáng Thứ sáu, ngày 29/01/2021)

1. Thầy Hoàng Đình Thông - Bí Thư Chi bộ- Hiệu trưởng, Trưởng ban: chỉ đạo chung;

2.Thầy Lê Văn Hùng – Phó Bí thư - P.Hiệu trưởng: P.Trưởng ban trực, chịu trách nhiệm chỉ đạo nội dung giáo dục;

3. Thầy Đặng Ngọc Chính - Bí thư Đoàn TNCS HCM: Ban viên, phụ trách công tác tổ chức, ổn định học sinh, chỉ đạo quản lý học sinh trong quán trình diễn ra buổi tuyên truyền;

4. Thầy Phan Anh - Phó BT Đoàn TNCS HCM:  Ban viên: Phụ trách công tác quản lý học sinh trong suốt buổi tuyên truyền;

5. Thầy Phạm Thanh Bình – Phó BT Đoàn TNCS HCM: Ban viên: Phụ trách công tác quản lý học sinh trong suốt buổi tuyên truyền;

6. Cô Lê Thị Bình: Ban viên – Phụ trách Báo cáo viên tuyên truyền;

8. Thầy Hoàng Ngọc: Ban viên – Phụ trách CNTT cho HĐ GDNGLL,HN;

9. Thầy Lê Chiêu Phước – GVCN lớp 10B1: Ban viên, theo dõi và quản lí học sinh lớp 10B1;

10. Thầy Trần Ngọc Khanh – GVCN lớp 10B2: Ban viên, theo dõi và quản lí học sinh lớp 10B2;

11. Cô Lễ Nguyễn Nữ Diệu Oanh – GVCN lớp 10B3: Ban viên, theo dõi và quản lí học sinh lớp 10B3;

12. Cô Đào Thị Tâm – GVCN lớp 10B4: Ban viên, theo dõi và quản lí học sinh lớp 10B4;

13. Thầy Dương Thanh Vũ – GVCN lớp 10B5: Ban viên, theo dõi và quản lí học sinh lớp 10B5.

14. Cô Nguyễn Thị Lanh – Cán bộ Y tế - Ban viên: Công tác hậu cần, phần thưởng cho học sinh, phục vụ cho hoạt động giáo dục.

         3.2. Ban tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (đối với hình thức tổ chức tại lớp trong tiết sinh hoạt lớp của Ngày thứ bảy 30/01/2021)

          1. Giáo viên chủ nhiệm của lớp;

          2. Ban các sự của lớp và học sinh do GVCN phân công.

3.3. Đối tượng giáo dục

Toàn thể học sinh các khối lớp theo kế hoạch;

Riêng đối với hoạt động GDNGLL, HN tổ chức tập trung vào sáng Thứ sáu (29/01/2021) thì chỉ học sinh của toàn khối 10 tham gia.

           3.4. Đơn vị phối hợp giáo dục: Công An Huyện Quảng Điền.

 

 

         IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

          4.1. Xoay quanh chủ đề “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”;

          4.2. Nôi dung phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tâp trung vào các quy đinh pháp luât, chính sách thiết thực, liên quan đến thanh, thiếu niên, tập trung vào pháp luât về dân sư; ḥình sư; giao thông đường bô; phòng, chống các tê ̣nạn xã hôi, ma túy, mại dâm; nghĩa vu ̣quân sư; bảo vệ môi trường, biển đảo; bạo lực học đường;…

          V. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ CHO HOẠT ĐỘNG GDNGLL, HN (đối với hoạt động GDNGLL, HN dưới hình thức tập trung vào chiều Thứ sáu, 29/01/2021).

- Anh Phan Văn Hải – Bảo vệ: Phụ trách chuẩn bị âm thanh, treo phông nền hoạt động;

- Anh Hồ Công Diễn – Bảo vệ: Phụ trách chuẩn bị sân bãi, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, treo phông nền hoạt động;

- Lớp 10B1 Phụ trách mang bàn ghế ra, tập trung sớm trước 7h20.

- Lớp 10B2 Phụ trách mang bàn ghế vào.

- Mỗi lớp chuẩn bị ít nhất một tiết mục văn nghệ (đơn ca/ song ca/ tốp ca) để xen kẻ, giao lưu trong quá trình diễn ra hoạt động giáo dục; nhạc nền của các tiết mục phải được gửi về ban tổ chức (Thầy giáo Phan Anh) trước khi hoạt động GDNGLL,HN diễn ra.

          VI. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động GDNGLL,HN theo hình thức tập trung được bố trí, thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các hoạt động GDNGLL,HN, ngoại khóa.

 Để đợt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp cho học sinh thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc cho người tham dự, kính mong qúi thấy cô giáo chủ nhiệm cần quan tâm, quán triệt học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc; quí thầy cô trong Ban tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

Nơi nhận:                                                                           

- BGH (chỉ đạo);

- Đoàn Thanh niên, CA huyện ; (để phối hợp)

- Thành viên Ban tổ chức;

- GVCN khối 10,11,12;

- Lưu VT                                                                                                              

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Đình Thông

Số lượt xem : 36

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác