Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 18:23 29/11/2020  

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen(28/11/1820-28/11/2020)

Theo Hướng dẫn số 156-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 07-CV/BTG ngày 17/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020). Mục đích của việc tuyên truyền nhằm tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp vĩ đại của Ph.Ăng-ghen đối với kho tàng lý luận của nhân loại và phong trào công nhân, cách mạng vô sản thế giới; khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và Nhân dân ta.

Theo Hướng dẫn, nội dung tuyên truyền xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với kho tàng lý luận thế giới, nhất là đối với việc phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học, phong trào công nhân và các Đảng vô sản trên thế giới; những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Ph.Ăng-ghen.

Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả nổi bật trong vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam. Các tác phẩm kinh điển của Ph.Ăng-ghen; các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen tại đây

Tải file

Số lượt xem : 16

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác