Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:26 09/09/2019  

KẾ HOẠCH đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và triển khai Cuộc thi khoa học Kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh phổ thông năm 2020

KẾ HOẠCH

 đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và triển khai Cuộc thi khoa học Kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh phổ thông năm 2020

 
   

 

 

            - Căn cứ thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thi nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và  phổ thông;

- Thực hiện công văn Số 3486/SGDĐT-GDTrH ngày 09/08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học; thực hiện Hướng dẫn của Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH và triển khai Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật các cấp trong năm 2019 tại đơn vị,

Trường THPT Tố Hữu ban hành Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động NCKH và triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2020 đến đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tăng cường hoạt động NCKH, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, tích cực tham gia Cuộc thi KHKT do các cấp tổ chức;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực tự nghiên cứu của học sinh, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường;

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên trong nhà trường, các tổ chuyên môn, các cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động NCKH của học sinh trung học;

- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả NCKH của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các lớp, với các trường bạn trên địa bàn toàn tỉnh, rèn luyện kỹ năng thích ứng hội nhập quốc tế.

1.2. Yêu cầu

- Cuộc thi được đưa vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường và có kế hoạch chuyên đề cụ thể; trên cơ sở kế hoạch của nhà trường mỗi tổ chuyên môn phải xây dựng đưa kế hoạch hoạt động đẩy mạnh hoạt động NCKH và triển khai Cuộc thi KHKT năm 2020 của tổ mình; đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020 và đồng thời được đưa vào kế hoạt hoạt động năm học của mỗi tổ chuyên môn, làm cơ sở để theo dõi, kiểm tra, tham tra theo quy định;

- Cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả từ khâu triển khai, học tập và phổ biến điều lệ, quy chế, thành lập Ban chỉ đạo NCKH, Hội đồng thẩm định cơ sở, đến khâu thẩm định đề tài, chọn lựa và trao giải;

- Cuộc thi phải được tổ chức từ cấp trường (cơ sở) đến cấp tỉnh;

- Quá tŕnh tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo tính khách quan, vô tư, công bằng và chính xác, có tính giáo dục và tính khoa học cao; đảm bảo mọi quy định, yêu cầu, hướng dẫn của Ban tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐỂ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI CUỘC THI KHKT NĂM 2020

   Để đẩy mạnh hoạt động NCKH trong đội cán bộ, giáo viên, học sinh và triển khai tốt Cuộc thi KHKT năm 2020, nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của hoạt động NCKH trong nhà trường đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trung học góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về Cuộc thi KHKT các cấp  đến mỗi cán bộ,  giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội; nâng cao hơn nữa hoạt động NCKH trong nhà trường và chất lượng Cuộc thi KHKT dành học sinh trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo; gắn hoạt động NCKH của cán bộ giáo viên, nhân viên với hoạt động viết sáng kiến, chia sẻ sáng kiến hằng năm của nhà trường.

2.2. Nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai công tác NCKH ở tổ chuyên môn của mình, phải có các giải pháp tích cực hướng dẫn học sinh NCKH và tham gia Cuộc thi KHKT năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của tổ, của địa phương và đối tượng học sinh trong xu hướng chung về đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Trong Kế hoạch NCKH và triển khai Cuộc thi KHKT năm 2020 của tổ phải thể hiện cụ thể: giáo viên nào phụ trách chung về hoạt động NCKH? Chỉ tiêu phấn đấu? nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của tổ? Định hướng lĩnh vực nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, hướng nghiên cứu; hướng dẫn học sinh tìm tòi nghiên cứu, tìm ý tưởng như thế nào? dự kiến  dự kiến các giải pháp? Dự kiến thời gian bắt đầu triển khai, xác định đề tài nghiên cứu? Xác định nguồn học sinh có tiềm năng để động viên, khuyến khích, tư vấn, hướng dẫn học sinh tham gia NCKT (lớp nào? Khối nào?, dự kiến thời gian nộp ý tưởng? xác định tên đề tài, hoàn thành đề tài, sản phẩm nghiên cứu, cơ chế phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác, các kiến nghị, đề xuất, … )

2.3. Hoạt động NCKH và triển khai Cuộc thi KHKT cho học sinh là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành vì thế ngoài kế hoạch chuyên đề riêng của tổ về hoạt động NCKH và tham gia Cuộc thi KHKT năm 2020, trong kế hoạch năm học của tổ chuyên môn phải được thể hiện bằng một mục riêng, trong đó phải chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu và tóm tắt các giải pháp cụ thể để thể hiện sự nhất quán, đồng bộ trong quá trình triển khai hoạt động này.

2.4. Mỗi tổ phải phân công một giáo viên phụ trách công tác NCKH của tổ, gắn với trách nhiệm triển khai Cuộc thi KHKT ở tổ chuyên môn; người được phân công chịu trách nhiệm trước nhà trường, trước tổ chuyên môn về hoạt động này. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của nhà trường, của tổ chuyên môn, người được phân công chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhệm (GVCN), giáo viên bộ môn (GVBM), giúp đỡ học sinh để tích cực tìm tòi ý tưởng, xác định đề tài nghiên cứu và hoàn thành hồ sơ dự thi theo qui định.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TRIỂN KHAI CUỘC THI KHKT

3.1. Hình thức

Hình thức triển khai Cuộc thi KHKT tại trường THPT Tố Hữu năm học 2019-2020 được chia ra thành 02 giai đoạn ứng với 02 hoạt động sau:

- Hoạt động 1: Tăng cường tìm tòi, hình thành “Ý tưởng sáng tạo KHKT”  

Ứng với giai đoạn này nhà trường tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo KHKT” gọi tắt là “Ý tưởng sáng tạo”, giai đoạn này dự kiến diễn ra từ ngày 5/9/2019 và kết thúc vào ngày 12/10/2019;

Sau vòng sơ khảo (Vòng 1), chọn ra ít nhất 03 “Ý tưởng sáng tạo”, từ các “Ý tưởng sáng tạo” xếp loại Đạt trở lên, có thể chuyển thành đề tài KHKT để tiếp tục nghiên cứu, nghiệm thu ở các vòng thi tiếp theo.

            - Hoạt động 2: Xác định, hoàn chỉnh tên đề tài, tiếp tục tiến hành nghiên cứu, làm sản phẩm và hoàn thành báo cáo khoa học đề tài KHKT tham dự Cuộc thi KHKT cấp tỉnh

            Giai đoạn này diễn ra ngay sau khi Ban tổ chức cấp trường công bố kết quả nghiệm thu “Ý tưởng sáng tạo”  (Vòng 1) đến khi hoàn báo cáo, sản phẩm, hồ sơ dự thi cấp tỉnh.

            Trên cơ sở “Ý tưởng sáng tạo” đã được chọn ở giai đoạn 1 giáo viên hướng dẫn tiếp tục giúp đỡ học sinh hoàn chỉnh tên đề tài nghiên cứu (từ đây gọi là “Đề tài KHKT”), xác định nhiệm vụ nghiên cứu, viết đề cương nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu và bảng thuyết minh chi tiết (theo mẫu của Sở).

            3.2. Các mốc thời gian triển khai Cuộc thi KHKT năm 2020

            - Ngày 12/10/2019: Hạn cuối các lớp nộp “Ý tưởng sáng tạo” dự thi cấp trường;

- Ngày 16/10/2019: Nghiệm thu/ thẩm định “Ý tưởng sáng tạo” (Vòng sơ 1)

            - Ngày 14/11/2019: Ban Chỉ đạo/ Ban giám hiệu kiểm tra tiến độ thực hiện của các đề tài nghiên cứu đã được chọn; các tác giả báo cáo tiến độ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo;

            - Ngày 7/12/2019: Nghiệm thu/thẩm định “Đề tài KHKT” (Vòng 2), chọn “Đề tài KHKT” chính thức đăng ký dự thi “Đề tài KHKT” cấp tỉnh theo quy định và nộp về Sở trước ngày 19/12/2019.

            - Ngày 22/12/2019: Hoàn chỉnh hồ sơ đăng kí Cuộc thi KHKT cấp tỉnh

            - Ngày đầu tháng 01/2020: diễn ra Cuộc thi KHKT cấp tỉnh theo kế hoạch, tại Trung tâm Văn Thể Mỹ, 11 Đống Đa- Huế.

Tải file 1  

Số lượt xem : 254

Các tin khác