Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 12:52 18/12/2020  

Kế hoạch số 40/KH THPT TH về KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học 2020-2021

 
   

 

 

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của BGD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư 18/2015/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Danh mục các mô – đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá theo chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;

Thực hiện Kế hoạch số 2610/KH - SGDĐT - GDCN - GDTX ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Sở GDĐT Thừa Thiên Huế về triển khai nhiệm vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2020 – 2021;

Trường THPT Tố Hữu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2020 – 2021 như sau:

         I. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc của bồi dưỡng thường xuyên

          1.1 Mục đích

         - Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đối với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, chất lượng giáo dục trong toàn ngành trong tình hình mới;

         - Tiếp tục phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của trường;

- Việc triển khai công tác BDTX là một hoạt động nhằm góp phần đánh giá GV, CBQL theo chuẩn để từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả của đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục qua từng năm.

1.2. Yêu cầu

Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lí theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá, kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên cuối năm học.

Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình BDTX của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, hướng dẫn.

Nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị và yêu cầu thực tiễn của giáo dục theo nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các chương trình, tập trung các nội dung phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh giáo viên theo quy định.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và trưởng các đoàn thể trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học của cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; trao đổi chuyên môn qua trang điện tử “Trường học kết nối”; tăng cường BDTX qua mạng, bồi dưỡng qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương chậm học tập suốt đời.

Nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên phải được đưa vào các trong các nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ năm học của các tổ chuyên môn, các đoàn thể. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán trong công tác kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên.

1.3. Nguyên tắc của bồi dưỡng thường xuyên

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển của nhà trường;

Đề cao ý thức tự học, bồi dưỡng liên tục; việc lựa chọn chương trình BDTX theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của giáo viên, cán bộ quản lý;

Bảo đảm tính thiết thực, chất lượng, công khai, minh mạch, hiệu quả.

(xem chi tiết ở file đính kèm)

Tải file 1  

Số lượt xem : 58

Các tin khác