Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 12:45 18/12/2020  

KẾ HOẠCH số 39/KH THPT TH về Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và công tác học sinh năm học 2020-2021

    Số:  39 /KH- THPT TH

                              Quảng Điền, ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống

 và công tác học sinh năm học 2020-2021

 

 

- Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 05/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện công văn số 2179 /SGDĐT-GDTrH, ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục Trung học về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021; Công văn 2741/SGDĐT-CTTT-HSSV, ngày 19/11/2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh năm học 2020-2021;

- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 của trường THPT Tố Hữu; căn cứ đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị,

Trường THPT Tố Hữu ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và công tác học sinh năm học 2020-2021 như sau:

          I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

          1.1. Mục tiêu tổng quát

          Giúp học sinh có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, góp phần phát triển toàn diện trong sự hoàn thiện nhân cách học sinh; hình thành ở học sinh những giá trị sống tốt đẹp, biết trân trọng, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nâng cao nhận thức và ý thức thực hành các chuẩn mực đạo đức, biết yêu bản thân, yêu gia đình, có lối sống văn hóa; yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, có kỹ năng sống và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

          - 100% GVCN, các đoàn thể, các tổ chức có liên quan phải xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và công tác học sinh sinh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được phân công.

          - 100% học sinh được thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa Huế; có hiểu biết, có ý thức rèn luyện 5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi theo quy định ở CT GDPT 2018[1].

          - 100% học sinh có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, có khát vọng cống hiến và vươn lên trong học tập và rèn luyện[2];

          - 100%  đoàn viên, thanh niên học sinh toàn trường được tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của các cấp ủy Đảng về công tác đoàn viên, thanh niên học sinh; các chính sách, pháp luật cơ bản của Nhà nước.

          - 100%  các tổ chức đoàn thể, các tập thể lớp xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, thực hành đạo đức và lối sống lành mạnh trong lớp, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định của Bộ GD-ĐT[3].

          - 100% học sinh thường xuyên rèn luyện thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy thanh thiếu niên và nhi đồng.

          - 100% đoàn viên, thanh niên học sinh được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức các hoạt động tập thể, kỹ năng tự học, tự giáo dục; được phổ biến pháp luật; được trang bị những kỹ năng sống cơ bản; được tư vấn, được hướng nghiệp và được quan tâm hỗ trợ học tập, rèn luyện theo quy định.

          - 100% đoàn viên, thanh niên, học sinh, tự giác tích cực tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

          - 100% học sinh thực hành thói quen tích cực, thực hành các đức tính tốt[4];

          - 100% cha mẹ học sinh được nhà trường phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục an toàn giao thông (ATGT), phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy xâm nhập vào học đường, …góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

          - Trường học đảm bảo “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn”; “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; môi trường văn hóa học đường ở nhà trường lành mạnh, tích cực.

          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

          2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2.2. Tăng cường dân chủ, kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giá trị sống (GTS), kỹ năng sống (KNS), truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa Huế, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh.

2.3. Triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử, văn hóa ứng xử, giáo dục giá trị chuẩn mực trong trường học; tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; Tiếp tục tăng cường xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện[5].

2.4. Tiếp tục thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng gắn với các hoạt động giáo dục đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên, hoạt động của GVCN, hoạt động của Ban giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp (GDNGLL, HN). Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” trong cán bộ, giáo viên (CBGV) và học sinh; tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, có ý chí phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên[6].

2.5. Tập trung các giải pháp phù hợp để nâng cao tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại Tốt, tăng tỷ lệ học sinh có học lực Khá, Giỏi; giảm tỉ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại Trung bình và Yếu; giảm tỷ lệ học sinh có học lực Yếu, Kém và học sinh bỏ học.

2.6. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trường học, tích cực giáo dục phòng, chống bạo lực học đường; coi trọng công tác định hướng tư tưởng, giáo dục và rèn luyện cho học sinh tư duy tích cực, biết giữ vững bản lĩnh chính trị trong sáng khi tiếp nhận các nguồn thông tin trên mạng Internet, biết cách khai thác thông tin trên mạng xã hội,…

2.7. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống,… trong các môn học theo qui định, trong các tiết sinh hoạt lớp, tiết chào cờ, tiết sinh hoạt 15 phút và trong các hoạt động GDNGLL, HN; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, tư vấn hương nghiệp và tư vấn thi, tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng và hỗ trợ học sinh khởi nghiệp.

2.8. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa; coi trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh; đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, các câu lạc bộ …

2.9. Tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục theo hướng phát triển năng lực và tiếp cận phẩm chất của học sinh; nâng cao hiệu quả, chất lượng tiết sinh hoạt lớp, tiết giáo dục dưới cờ; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề về công tác chủ nhiệm, công tác quản lý và giáo dục học sinh, tập trung các giải pháp xây dựng lớp tự quản tốt, coi trọng việc nâng cao năng lực tự học, tự giáo dục; coi trọng công tác tập huấn cho ban cán sự lớp (BCS).

2.10. Tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của từng giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp; nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp; tăng cường công tác tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh học sinh; coi trọng công tác xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp theo qui định; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng: GVCN-Gia đình; GVCN-BCS, GVCN-Giáo viên bộ môn-Ban thi đua-Nhà trường, GVCN-Ban GDNGLL, HN; tăng cường chặt chẽ mối quan hệ mật thiết giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc giáo dục học sinh; quản lý chặt chẽ số lượng, danh sách, nguyên nhân học sinh giảm, bỏ học.

2.11. Thực hiện nội dung GDNGLL, HN nghiêm túc, đúng quy định; thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục theo quy định: Chương trình giáo dục địa phương theo công văn 5977-CV/BGDĐT-GDTrH, Chương trình giáo dục Phòng chống Thuốc lá, Chương trình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy; giáo dục pháp luật, giáo an toàn giao thông…

           2.12. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục và các phong trào thi đua một cách thiết thực; tổ chức thi đua tích cực giữa các khối lớp, giữa các giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giáo dục học sinh; nâng cao hiệu quả, thiết thực chất lượng các hoạt động tuyên truyền, hoạt động thi đua “tuần học tốt”, “tháng học tốt” nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn (20/10, 20/11; 22/12, 26/3, 30/4, 19/5,...).

`         2.13. Kiện toàn lại Ban GDNGLL, HN và Tổ tư vấn học sinh theo quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời; quản lý tốt hồ sơ, sổ sách lớp, trường theo qui định; giữ gìn bảo vệ tài sản nhà trường; tăng cường quản lý, cập nhật thông tin về học sinh ở Cổng điện tử đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng quy định của Sở.

          2.14. Tiếp tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid -19, thực hiện mục tiêu kép “vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học vừa phòng dịch Covid – 19 có hiệu quả” theo quy định, chỉ đạo của các cấp; thường xuyên chăm lo công tác y tế trong trường học, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh trong học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong nhà trường.

          2.15. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt, tấm gương nghị lực, vượt khó trong học sinh.

2.16. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh.

 

Xem thêm chi tiết ở file đính kèm dưới đây

 


[1] - Phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm; 10 năng lực cốt lõi: 3 năng lực chung (Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và 7 năng lực riêng (năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tin học, thể chất, thẩm mỹ, công nghệ, tìm hiểu tự nhiên và xã hội).

[2] - Theo Quyết định 1105/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sông cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

[3] - Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày  12/4/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

[4] - Theo Công văn 2033/SGDĐT-CTTT-HSSV: “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” và thực hiện tốt việc “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, văn hóa giao tiếp với “ 4 xin” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép).

[5] _ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 376/KH-SGDĐT ngày 26/2/2018 về thực hiện phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” và Kế hoạch số 870/KH-SGDĐT, ngày 12/4/2017 về xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (THTT, HSTC), xây dựng trường lớp “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn”.

        [6] - Thực hiện nghiêm túc Quyết định 1105/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch 2255-KH/SGDĐT ngày 19/9/2017 về  “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”.

Tải file 1  

Số lượt xem : 49

Các tin khác