Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 13:20 01/12/2020  

Công văn số 38 /KH- THPTTH-CM Kế hoạch giáo dục

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

       

        Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 05/9/2020 của UBND Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Căn cứ  10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021; Công văn số 2179/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020 - 2021; Công văn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh năm học 2020 - 2021 và các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,

        Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Tố Hữu xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ giáo dục năm học 2020 -2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Quy mô học sinh

            Học sinh: 17 lớp, với 589 học sinh (đầu năm)

- Khối 12: 6 lớp với 190 học sinh;                     

- Khối 11: 6 lớp với 201 học sinh;               

- Khối 10: 5 lớp với 199 học sinh;

           Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số CBGVNV: 52 người, trong đó biên chế: 45 người; hợp đồng thỏa thuận: 05 người; hợp đồng theo NĐ68: 02 người; biệt phái đến: 02 người.

          Tổng số người trong Ban Giám hiệu: 02

Tổng số giáo viên: 36

Tổng số nhân viên: 07

2. Thuận lợi

- Trường THPT Tố Hữu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, động viên giúp đỡ kịp thời của các cấp uỷ đảng, chính quyền và của Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế;

- Những năm qua Đảng, Nhà nước, Ngành giáo dục đã và đang có nhiều chủ trương, phương hướng, giải pháp đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Những đổi mới ấy đã là động lực, là mục tiêu để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nêu cao nhận thức, quyết tâm phát huy nội lực, vượt qua những thách thức, khó khăn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đã mở ra nhiều cơ hội, mô hình giáo dục mới tích cực; cơ chế tự chủ trong nhà trường có nhiều đổi mới tích cực, thuận lợi, nhà trường được tự chủ, chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục trên cơ sở đảm bảo các quy định của ngành và theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

- Chất lượng dạy và học của nhà trường trong những năm học qua đã có nhiều tiến bộ rõ nét đáng kể, có nhiều thành tích cao;

- Hầu hết đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường còn trẻ nhưng nhiệt tình, năng động, sáng tạo; có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin; tận tụy với công việc, tâm huyết với học sinh.

- Nhìn chung, học sinh của trường ngoan, có ý thức, động cơ học tập đúng đắn, được phụ huynh quan tâm; có nhiều học sinh tích cực, năng nỗ, biết vươn lên trong học tập và rèn luyện.

3. Khó khăn

- Một số ít giáo viên chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong công tác, hoạt động cầm chừng, còn tư tưởng ngại đổi mới; chưa đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của ngành; hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh còn nhiều khó khăn, hạn chế; năng lực quản trị của một số tổ chuyên môn còn hạn chế, chậm đổi mới và việc cụ thể hóa nhiệm vụ của ngành, của nhà trường đôi khi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

 - Chất lượng đầu vào còn thấp, một số học sinh có sức học quá yếu, một số học sinh thiếu ý thức phấn đấu, thiếu động cơ học tập và rèn luyện;

- Khuôn viên sân trường nóng trong mùa nắng ẩm ướt trong mùa mưa, hẹp, gần dãy phòng học; sân chơi bãi tập chưa có nhiều bóng mát;

- Nhà trường mới thành lập, thành tích, lịch sử truyền thống nhà trường còn mỏng chưa vững chắc.

- Tỉ lệ học sinh giảm và bỏ học hằng năm còn cao so với mặt bằng chung.

4. Thách thức

- Trong năm học 2020 - 2021 tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng vẫn còn nhiều vì nhiều nguyên nhân mới, phức tạp; việc huy động và duy trì số lượng học sinh là một thách thức lớn của nhà trường.

- Một số học sinh chưa có động cơ học tập, thiếu ý thức rèn luyện thích đua đòi, ham chơi hơn ham học; một số gia đình lo làm kinh tế, ít quan tâm giáo dục con em; xã hội bình yên, an ninh chính trị được đảm bảo, tuy nhiên môi trường xã hội vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ đoàn viên, thanh niên… ảnh hưởng xấu đến động cơ học tập và ý chí rèn luyện của học sinh.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của ngành về thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”. Thực hiện các Chỉ thị, Hướng dẫn nhiệm vụ của ngành giáo dục trong năm học 2020 – 2021. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào lớn trong nhà trường do Đảng, Nhà nước và Ngành phát động, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng; nâng cao năng lực của đội ngũ CBQL và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, theo hướng thích ứng chương trình giáo dục phổ thông mới tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

1.2. Tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

1.3. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù đối với đơn vị; bảo đảm yêu cầu thực hiện một chương trình giáo dục thống nhất cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; thực hiện quyền tự chủ của các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; đa dạng hóa các hình thức, nội dung, phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động NCKH cho học sinh; coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, công tác chủ nhiệm lớp, phát huy vai trò của GVCN; phát huy vai trò của tổ chuyên môn, trách nhiệm tổ trưởng chuyên môn theo hướng thực hiện Quy định chuẩn nghề nghiệp, chuẩn chức danh giáo viên trung học hiện hành và quy định về đánh giá xếp loại công chức, viên chức mới.

1.5. Thực hiện đẩy mạnh đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh; đẩy mạnh dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, tăng cường kỹ năng thực hành; đẩy mạnh ứng dục CNTT trong dạy học, đa dạng hóa các hình thức học tập cho học sinh; đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”, sinh hoạt chuyên môn qua mạng Internet phù hợp, hiệu quả.

1.6. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn; giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; giáo dục môi trường, giáo dục chủ quyền biển đảo, giáo dục ATGT; coi trọng xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng trường học an toàn theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 và thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành.

1.7. Đẩy mạnh đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp; nâng cao hiệu quả, chất lượng GDNGLL,HN; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, giáo dục phòng chống bạo lực học đường; coi trọng công tác tư vấn tâm lý học sinh, thực hiện nghiêm túc theo quy định[1];

 1.8. Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị dạy học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

1.9. Tăng cường sự phố hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp; giữ mối liên hệ với các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa góp phấn nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nhà trường. Giữ gìn môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng THTT, HSTT;

1.10. Đẩy mạnh cải tiến kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/BGDĐT, ngày 22/8/2018 và các hướng dẫn có liên quan. Tiếp tục tích cực tham mưu với cấp trên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhà đa năng.[1] _ Theo Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2019, Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và Đề án 522 của Bộ GDĐT về đẩy mạnh hướng nghiệp và các văn bản chỉ đạo của ngành.

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 58

Các tin khác