Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Phần mềm hữu ích

Phần mềm hữu ích

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Font chữ

1. Tải file nén tương ứng với font cần sử dụng. 2. Giải nén ra ở vị trí nò đó 3.1. Với Windows 7/8/8.1/10 thì nháy phải vào font rồi chọn Install. 3.2. Với Windows XP thì chọn font rồi Copy vào...