Thứ Hai, 03/08/2020

Buổi sáng

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- Tiếp tục hoàn thành dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 (Đợt 1)

- 8h 00: Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

Buổi chiều

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

Thứ Ba, 04/08/2020

Buổi sáng

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 (Đợt 2)

- 8h00: Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Lãnh đạo, thư ký các điểm thi và cán bộ CNTT)

- Từ 9h00 - 11h00: Học sinh lớp 12 đến nhận thẻ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

Buổi chiều

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

 - Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

- Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 (Đợt 2)
Thứ Tư, 05/08/2020

Buổi sáng

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- 8h00: Họp BGH và tổ văn phòng về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

Buổi chiều

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

Thứ Năm, 06/08/2020

Buổi sáng

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 (Đợt 2)

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

Buổi chiều

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

Thứ Sáu, 07/08/2020

Buổi sáng

- Họp lãnh đạo và thư ký điểm thi THPT Tố Hữu (thời gian và phương thức họp thông báo sau)

- Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 (Đợt 2)

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

Buổi chiều

- Trực cơ quan theo kế hoạch;

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên;
Thứ Bảy, 08/08/2020

Buổi sáng

- Họp toàn thể lãnh đạo, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ thi tại điểm thi THPT Tố Hữu (thời gian và phương thức họp thông báo sau)

Buổi chiều

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

Chủ Nhật, 09/08/2020

Buổi sáng

- Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo lịch của Bộ GD & ĐT

Buổi chiều

- Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo lịch của Bộ GD & ĐT