Dạy tức là học hai lần''

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

THÔNG BÁO V/v mở lớp kết nạp Đoàn viên mới (Đợt I, nhiệm kỳ 2019 - 2020)
Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới – Lớp Đoàn viên 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phát triển số lượng đoàn viên, tạo cảm xúc, khơi ...

Trang 1/2
1 2