''

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 17:41 02/04/2013  

Báo cáo tổng kết 2 năm thực hiên Chỉ thị 03-CT/TW BÁO CÁO Tổng kết năm 2012 về thực hiện Chỉ 03 –CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của trường THPT Tố Hữu - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị. - Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     HUYỆN ỦY QUẢNG ĐIỀN                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TỐ HỮU

                   *                                             Quảng Điền, ngày 29  tháng 02  năm 2012

         Số:     /KH-CB

 

BÁO CÁO

 sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ 03 –CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

 - Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 - Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/HU ngày 20/09/2011 của Huyện ủy Quảng Điền về triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện Công văn số 20-KT/HU  ngày 30 tháng 01 năm 2013, của Huyện Ủy Quảng Điền.

    Chi bộ trường THPT Tố Hữu báo cáo tổng kết  2 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ đảng viên,  giáo viên, nhân viên,  đoàn viên thanh niên học sinh toàn trường  như sau:

I. NỘI DUNG, CÁC MÔ HÌNH THỰC HIỆN

1. Đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên.  Đẩy mạnh, đổi mới phương thức tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; xây dựng các Qui chế hoạt động của cơ quan, Qui chế  phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, qui tắc ứng xử văn hóa trong cơ quan,…

- Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh như ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hội thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; thiết kế các hội thi kể chuyện về Bác gắn với các địa danh lịch sử mà Bác từng học tập, công tác, sinh sống.

- Duy trì, bổ sung và phát huy hiệu quả các tủ sách Hồ Chí Minh tại thư viện nhà trường, phục vụ việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên, đoàn viên, thanh niên học sinh.

- Thông qua các Hội nghị, hội thảo; các hoạt động ngoại khóa, tùy vào từng đối tượng cán bộ, đảng viên,  giáo viên, nhân viên, đoàn viên, thanh niên học sinh, các tổ chức Đoàn thể để chọn lựa các nhóm vấn đề hoặc nội dung trọng tâm trong các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh để tổ chức học tập chuyên sâu tại trường như :

+ Lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tinh thần yêu nước; ý chí tự lực, tự cường của Bác.

+ Ý thức, trách nhiệm của một người công dân, người cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đối với đất nước.

+ Tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

+ Lý tưởng sống của thanh niên thời nay.

+ Tinh thần cầu tiến, hội nhập, kịp thời nắm bắt thời đại; phương pháp tự học của Bác Hồ.

+ Đẩy mạnh việc học tập tác phong, phong cách của Bác như phong cách khoa học trong làm việc, sắp xếp công việc, trong đời sống hàng ngày; tác phong đúng giờ; lối sống giản dị, gần gũi, chia sẻ với mọi người, với đồng chí, đồng nghiệp, với nhân dân, bạn bè quốc tế; thái độ tận tụy, tận tâm, đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân; phong thái ung dung, khoan thai, khiêm tốn; bình tĩnh trong đối nhân xử thế, trong xử trí công việc…

+ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo lề lối làm việc theo tấm gương của Bác.

+ Đẩy mạnh việc  học tập và làm theo tấm  gương Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

- Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên học sinh bằng cách lồng ghép, tích hợp vào các môn văn hóa theo qui định, và các hoạt động giáo dục khác.

- Hằng năm tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị hè  cho đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên vào đầu năm học.

  100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh đã thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

- Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết  Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 và các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn các cấp về đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị.

2. Đã tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của Ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

-Giáo dục đạo đức lối sống cho giáo viên, nhân viên, đoàn viên, thanh niên nhà trường theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- Giáo dục đạo đức, lối sống cho giáo viên, nhân viên , đoàn viên thanh niên qua việc phát động thực hiện theo các phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

3. Xác định rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, xung kích, nêu gương của cán  bộ đảng viên, đội ngũ cán bộ cốt cán, trưởng, phó ban các tổ chức đoàn thể  trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác; trong công tác, lối sống, sinh hoạt hàng ngày.

- Thực hiện nói đi đôi với làm; làm nhiều hơn nói theo tấm gương của Bác; trong sinh hoạt cơ quan, trong sinh hoạt chuyên môn mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên đặc biệt là cán bộ cốt cán thường xuyên nghiêm túc nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình về việc học tập và làm theo tư tưởng,  tấm gương đạo đức, tác phong của Bác, qua đó dần  dần nâng cao ý thức, nhận thức, tu dưỡng,  trở thành thói quen, hành động của mình.

- Gắn liền việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên với việc đánh giá xếp loại theo các chuẩn mực đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của Bác. Tạo một bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, suy nghĩ và hành động của mọi người trong đơn vị về  tầm  quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong giai đoạn hiện nay.

-Đã tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) bảo đảm đúng, đủ các nội dung, quy trình, quy định, hướng dẫn của Huyện ủy Quảng Điền.

- Thường xuyên biểu dương, nêu gương các bộ đảng viên, giáo viên, các điển thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

- Trong Đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; thực hiện nghiêm túc Chế độ thủ trưởng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ Chi bộ, gắn với việc thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội  đảng các cấp và nhiệm vụ của nhà trường.

    Phát huy vai trò của Chi bộ, Ban giám hiệu, của  từng tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện tốt các cuộc vận đông, các phong trào khác nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; nâng cao hiệu quả giảng dạy và giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Đưa nội dung học tập và làm theo  tư tưởng, tấm gương đạo, tác phong Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch  thực hiện hành động của Chi bộ,  Hội nghị CBCC đầu năm học, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch tổ, kế hoạch chủ nhiệm và kế hoạch các nhân của giáo viên.

- Đưa nội dung học tập và làm theo  tư tưởng, tấm gương đạo, tác phong Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, trong các phiên họp định kỳ và thường xuyên của cơ quan, trong các phiên họp định kỳ và thường xuyên của tổ chuyên môn.

- Đưa nội dung học tập và làm theo  tư tưởng, tấm gương đạo, tác phong Hồ Chí Minh vào các hoạt động giáo dục học sinh.

- Đưa nội dung học tập và làm theo  tư tưởng, tấm gương đạo, tác phong Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện việc đẩy mạnh phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Phát huy vai trò của cơ quan, các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, chất lượng dạy và học nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy nhà trường phát triển nhanh và bền vững : Như :

+ Thực hiện tốt các cuộc vận động của  Đảng, của Ngành giáo dục.

+ Tổ chức các buổi nói chuyện, giáo dục truyền thống lịch sử, tấm gương anh hùng của dân tộc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

+ Đẩy mạnh lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào các giảng dạy và các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn chọn ngành, nghề, chọn trường cho học sinh, đặc biệt là học  sinh lớp 12.  Duy trì và phát huy các Câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ đố vui  trong nhà trường. Nâng cao tính hiệu quả, thiết thực các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động dạy học và  giáo dục.

+ Tổ chức tham quan học tập truyền thống lịch sử cho đoàn viên thanh niên ưu tú.

+ Triển khai thực hiện cuộc vận động “4 xây 3 chống” bằng các nội dung, giải pháp cụ thể và phát động đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện thông qua các phong trào thi đua dạy tôt, học tốt và rèn luyện tốt, tham gia hưởng  ứng phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua,  tuyên dương đoàn viên, thanh niên, trên các lĩnh vực; quan tâm công tác tuyên dương và nhân rộng các các điển hình cá nhân, tập thể “Thanh niên học sinh làm theo tấm gương đạo đức của Bác”.

- Sáng tạo, đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên, đoàn viên,  thanh niên trong nhà trường.

- Trong từng vị trí, nhiệm vụ và phần việc, mỗi tổ chức, các nhân đều phải thiết thực làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với các nội dung cụ thể trong Chương trình hành động của Chi Bộ, tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  lãnh chỉ đạo các tổ chức cá nhân trong nhà trường thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

5/  Việc thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên.     

    Triển khai thực hiện chương trình rèn luyện Đảng viên, Đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng Đảng viên, đoàn viên,  chất lượng Chi bộ; đưa các nội dung học tập và làm theo lời Bác trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ, thường xuyên của Đoàn trường, chi đoàn lớp, chi đoàn giáo viên.

    - Cụ thể hóa các tiêu chí nhận thức, rèn luyện trong Chương trình Rèn luyện Đoàn viên thành các hành động thiết thực đăng ký, thực hiện gắn với Cuộc vận động và xem đây là tiêu chí đánh giá, phân tích chất lượng đoàn viên hàng năm.

     - Lồng ghép các nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt chủ điểm, đa dạng các hình thức thực hiện phù hợp.

     - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị trong Đoàn trường thông qua giải pháp sinh hoạt chuyên đề; đẩy mạnh nội dung tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn;

     - Nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên và chất lượng Đoàn viên. Nâng cao hiệu quả và chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Thúc đẩy đoàn trường phát triển nhanh và bề vững.

     - Đẩy mạnh việc phát triển, nâng cao hiệu quả, chất lượng của các Ban, Hội trong nhà trường, góp phần phối hợp, hỗ trợ làm tốt công tác dạy học, giáo dục học sinh nói chung và giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng.

     - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nâng cao nhận thức, tính gương mẫu của cán bộ Đoàn trong mọi mặt đời sống; tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét, kết nạp.

 6. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập, phát huy giá trị Di chúc của Bác Hồ vào công tác tư tưởng, chính trị và giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

     Trong di chúc Bác Hồ đã căn dặn chúng ta :

     “ Đoàn viên thanh niên chúng ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong và có chí tiên thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, bồi dưỡng họ trở thành những người kế thừa chủ nghĩa xã hội vừa hồng , vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho muôn đời sau là một việc vô cùng quan trọng và cần thiết”.

     Hơn lúc nào hết, trong thời đại ngày nay, lời dặn của Bác vẫn còn nguyên giá trị, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục và không ngừng chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Xác đinh được tầm quan trọng và cần thiết đó trong những năm qua nhà trường đã :

 - Đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ vào chương trình, kế hoạch hành động của Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết của Hội nghị CBCC hằng năm, Nghị quyết của Đoàn trường, của các chi đoàn;

- Đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ vào chương trình, kế hoạch hành động của các ban trong nhà trường : Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp,  Ban xây dựng THTT, HSTC; 

- Đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Lồng ghép tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động dạy học trên lớp và các hoạt động phong trào; chú trọng biểu dương, nêu gương nhưng gương học sinh điển hình tốt.

- Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ học tập, đặc biệt là câu lạc bộ “ Trang viết học đường” để  tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống  tốt đẹp cho thế hệ trẻ; hình thình ở học sinh ước mơ, hoài bảo, khác vọng vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, góp phần xây dựng nhà trường, xây dựng quê hương giàu đẹp.

- Hình thành và đẩy mạnh hoạt động của Hội chữ thập đỏ nhà trường để giáo dục lòng nhân đạo, tương thân tương ái, tinh thần sống và cống hiến, sống vì hạnh phúc tất cả mọi người.

- Đẩy mạnh các phong trào:  “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

    5 Xung kích :

          1.  Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội

          2.  Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

         3.  Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

         4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính.

          5.  Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.
 
  4 đồng hành :

            1 - Đồng hành với TN trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ;

            2 - Đồng hành với TN trong khởi nghiệp và lập nghiệp;

            3 - Đồng hành với TN trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần;

            4 - Đồng hành với TN trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội.

- Đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, tích cực trong tham gia cải cách hành chính, đóng góp các sáng kiến, hiến kế cải tiến qui trình xử lý công việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học, vì dân phục vụ, xung kích làm thêm giờ, kèm cặp giúp đỡ nhau học tập tiến bộ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện tốt phong trào xây dựng khu phố, ấp “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị; cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; vận động thanh niên thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi…

- Thanh niên học sinh tích cực tham gia thực hiện chương trình “Xây dựng nông thôn mới”.

      7. Giám sát, kiểm tra công tác đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường; tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết định kỳ hàng năm:

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.  

- Đưa nội dung, nhận xét, tự phê bình và phê bình về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong phiên họp Chi bộ, họp cơ quan vào cuối mỗi tháng.

- Cuối mỗi học kỳ  tổ chức sơ kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Gắn công tác này với đánh giá, xếp loại viên chức trong học kỳ đó.

- Cuối mỗi năm học việc tổ chức tổng kết hoạt động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Gắn công tác này với đánh giá, xếp loại viên chức, bình bầu thi đua trong năm học đó.

- Cuối năm việc tổ chức tổng kết hoạt động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Gắn công tác này với đánh giá, xếp loại đảng viên theo điều lệ.

- Hằng năm việc tổ chức tổng kết hoạt động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác sau một năm học và vạch ra phương hướng hoạt động trong năm học tiếp theo.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có những sáng kiến, hiến kế, giải pháp hay trong việc thực hiện học tập và làm theo lời Bác tại địa phương, đơn vị hoặc những tấm gương tiêu biểu.

- Góp ý, kiến nghị đối với những nội dung triển khai thực hiện chưa phù hợp, không hiệu quả hoặc còn mang tính hình thức, từ đó đề xuất cách làm mới có chiều sâu, tác động mạnh mẽ trong từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1/   Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

-  Tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi tổ chức các nhân thi đua dạy tốt học tốt; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan thành tập thể đoàn kết, tiên tiến, thân thiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong,  đổi lề lối làm việc của Bác đã góp phấn đẩy mạnh công tác đổi mới quản lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công việc; tạo môi trường làm việc tốt để đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường phát huy được tính độc lập, chủ động sáng tạo đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong thời ký mới; góp phần “đổi mới căn bản, đổi mới toàn diện “ nền giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập.

- Lấy chất lượng, hiệu quả công việc được giao, khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn làm căn cứ đánh giá cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các cuộc vận động của Ngành giáo dục; xây dựng cơ quan văn hóa.

- Thực hiên nghiêm túc nghị quyết của  Chi bộ, nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức hằng năm, nghị quyết của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, tác phong chuẩn mực nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

-  Góp phần thực hiện tốt “thi đua dạy tốt học tốt, rèn luyện tốt”; đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” tại đơn vị. Tăng cường các sáng kiến, hiến kế tham gia thực hiện hiệu quả việc  “Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”, “ Đổi mới phương pháp dạy học”, gắn với xây dựng mô hình tổ, nhóm chuyên môn đoàn kết, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục trong thời kỳ mới.

- Đã từng bước xây dựng được đội ngũ  “Giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm tốt ” trong nhà trường; đăng ký thực hiện các đề tài sáng kiến kinh nghiệm phương pháp nâng cao chất lượng dạy học; đổi mới phương pháp giảng dạy kết hợp với lý thuyết và thực tiễn; tự nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn; năng lực nghiên cứu khoa học; bản thân phấn đấu được kết nạp Đảng và tích cực giúp đỡ các quần chúng ưu tú là giáo viên, phấn đấu trở thành đảng viên.

- Đoàn viên giáo viên, thanh niên tiếp tục thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, tích cực trong tham gia cải cách hành chính, đóng góp các sáng kiến, hiến kế cải tiến qui trình xử lý công việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học, vì dân phục vụ, xung kích làm thêm giờ, kèm cặp giúp đỡ nhau tiến bộ.   

2/  Đối với đoàn viên, thanh niên học sinh:

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên làm theo lời Bác”;đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh“Xây dựng THPT, HSTC”; chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật và nội quy nhà trường. Có nhiều chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh về học tập và rèn luyện nâng cao chất lượng giáo dục 2 mặt.

- Đoàn viên, thanh niên tham gia tốt các phong trào, hoạt động do Đoàn trường và Huyện đoàn, đoàn cấp trên tổ chức.

- Xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị.

3/  Kết quả cụ thể

- Xác định rõ việc học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Hồ Chí Minh là việc của cả đời, chứ không chỉ ngày một ngày hai. Cho nên Cán bộ, GV, nhân viên. HS Trường THPT Tố Hứu đã kiên trì học tập và làm theo Bác từ những cái nhỏ bé, giản dị nhất. Đã có những biểu hiện cụ thể như: - Các cuộc họp ngắn gọn, đúng thời gian và hiệu quả hơn.

- Giáo viên có trách nhiệm và tận tụy với HS hơn. Tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ tay nghề ngày được phát huy.

- Tỉ lệ học sinh giỏi ngày càng cao, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên rõ rệt; trường học thân thiện môi trường làm việc, công tác giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh vui vẻ thân thiện, tích cực, hiệu quả; tinh thần, thái độ, động cơ học tập của học sinh được chuyển biến ngày càng tốt hơn.

 - Không có tình trạng tham ô, hối lộ hay các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.

- Cán bộ, giáo viên nhân viên , bộ phận văn phòng làm việc hành chính đúng giờ. Tiếp đón và giải quyết công việc cho nhân dân và Học sinh niềm nở, nhanh chóng, hiệu quả ( VD như rút học bạ, chuyển trường, xin giấy xác nhận….).

- Mỗi tổ chức, cá nhân đều  xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần ngày cụ thể, làm việc theo kế hoạch khoa học, hiệu quả ; có lịch để tiếp đón và lắng nghe những phản ánh, góp ý của dân và phụ huynh, học sinh.

- Một số giáo viên đã kiên trì bỏ được thuốc lá: cụ thể như đồng chí Phan Xuân Thùy.

* Đã có những cá nhân làm gương sáng trước tập thể: Tiêu biểu như  đồng chí : Nguyễn Đăng Tiếp, Hoàng Ngọc, Đặng Thị Thủy Tiên, Trần Đình Quang, Lê Văn Hùng, Hoàng Đình Thông, Hồ Ngọc Long, Đặng Thành Khiêm,…: tận tụy trong mọi công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ giáo viên khác rất tích cực trong các phong trào.

- Về Học sinh : có em Phan Thị Bình  lớp 12A: nghèo nhưng có tinh thần vượt khó, học giỏi, hoạt động phong trào tích cực; em Hồ Công Hưởng - Bí thư chi đoàn lớp 11A : Vừa học tập tốt , gương mẫu vừa hoàn thành tốt mọi công việc phụ trách.

- Qua hơn 2 năm thực hiện việc lồng ghép giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong các môn học và các hoạt động giáo dục đồng thời đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhà trường, thày và trò trường THPT Tố Hữu đã đạt nhiều thành tích đáng kể trên nhiều mặt.

III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ

1/ Nguyên nhân

- Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ cốt cán  đã nêu cao tinh  thần tiên phong, gương mẫu trong công tác và thực thi nhiệm vụ; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng về nhận thức, tư tưởng và hành động; có Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên có lập trường, tư tưởng, chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; phát huy được vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

- Đội ngũ, cán bộ, giáo viên nhân viên trẻ, nhiệt tình trong mọi công việc; có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; tất cả đều nhận thức cao tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối  làm việc theo Bác vào trong giảng dạy, giáo dục cụ thể nhất định.

- Sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; Hướng dẫn cụ thể Huyện ủy và của Sở giáo dục.

- Nhà trường đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, mọi tiềm năng của mỗi tổ chức, cá nhân; phát huy được mọi lợi thế, thuận lợi từ đội ngũ và của học sinh phù hợp với điều kiện của nhà trường.

2/ Khuyết điểm, hạn chế

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số học sinh  trong nhà trường chưa thường xuyên, dẫn tới nhận thức và hành động còn hạn chế.

- Vẫn còn tình trạng giáo viên lãng phí thời gian, chưa chịu khó tìm tòi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, một số ít giáo viên chủ nhiệm chưa thực sự tâm huyết với học sinh;

- Một số  học sinh lãng phí thời gian, trốn học, bỏ giờ cúp tiết đi chơi Games, xin thêm tiền cha mẹ rồi đi chơi. Một số khác chấp hành luật ATGT chưa tốt.

3/ Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế.

- Nguyên nhân khách quan: Việc học tập và làm theo Bác là một nhiệm vụ của cả đời, không thể ngày một ngày hai mà tiến bộ ngay được, đòi hỏi phải kiên trì và phải có tâm sáng. Một số giáo viên mới ra trường chưa được bồi dưỡng, rèn luyện nhiều về đạo đức cách mạng. Hơn nữa, các em học sinh lại đang trong giai đoạn cần phải có sự giáo dục nhiều.

- Nguyên nhân chủ quan: Việc phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội  trong việc giáo dục học sinh chưa phát huy hết hiệu quả. Một số phụ huynh học sinh phó mặc việc dạy dỗ con em mình cho nhà trường; thậm chí không biết con mình học lớp nào, giáo viên nào chủ nhiệm…

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Một là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu Chi bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của nhà trường nói chung và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng.

- Hai là, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, công tác tổ chức các bộ; công tác tư tưởng, chính trị, giáo dục đạo đức lối sống; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW4 “Một số vấn đề  cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với công tác “Xây dựng đội ngũ, cán bộ nhà giáo” trong thời kỳ mới theo tinh thần của các cuộc vận động lớn của Ngành giáo dục và Chuẩn nghề  Hiệu trưởng, Chuẩn nghiệp giáo viên.

- Ba là, định hướng nội dung triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác theo từng học kỳ, từng năm học. Xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp, thiết thực; thường xuyên tìm tòi khảo nghiệm các mô hình mới, cách làm hay, hình thức mới hiệu quả.

-Bốn là,  thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động theo nội dung triển khai cụ thể hàng năm, hàng kỳ, hàng tháng theo quy trình chỉ đạo đã xây dựng trước.

-Năm là, thường xuyên giám sát, kiểm tra chuyên đề và định kỳ hàng năm tổ chức, sơ kết, tổng kết việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-Sáu là, tuyệt đối trung thành với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước; kiên định mục tiêu, ký tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác- Lênin, tương tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thi 03/ TW, Nghị quyết Hội nghị TW4 và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch,  Hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, Nhà nước và của Ngành giáo dục.

- Bảy là, trong Đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; thực hiện nghiêm túc Chế độ thủ trưởng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1.  Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quộc lần thứ XIII và các Nghị quyết Chỉ thị của các cấp. Chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất cách mạng quan điểm nhận thức và lối sống trong sáng lành mạnh cho cán bộ đảng viên quần chúng trong nhà trường.

2. Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể, lấy kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đảng viên cuối năm. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

3. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường học hòan thành tốt nhiệm vụ của mình. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy kết quả từ những bài học kinh nghiệm và khác phục những khuyết điển, hạn chế.

 

a. Chính quyền:

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II, thi TN THPT và ĐH, CĐ.

-Tổ chức tổng kết năm học 2012-2013.

- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 (đầu tháng 6,7/2013) đảm bảo 100%

- Tổ chức học sinh ôn tập và kiểm tra lại cho học sinh xếp loạ

Số lượt xem : 17486

Các tin khác