Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)

Trang 1/4
1 2 3 4